سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
بنیاد اسلامی حکمت صدرا  
ریاست 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
علمی و اجرائی